UVa 1586 - Molar mass

Ac完1585直接又做了,让计算原子量,循环相加就行,不难。但因为错把判断相等打成了‘=’,导致检查代码浪费了不少时间,睡的时候都过零点了,以后要注意这个问 题。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
int T,i,j;
double C,H,N,O,sum,k;
C=12.01;
H=1.008;
O=16.00;
N=14.01;
scanf("%d\n",&T);
for(i=0;i<T;i++)
{
sum=0;
char a[82];
gets(a);
for(j=0;j<strlen(a);j++)
{
k=0;
if(a[j]=='C')
{
if(a[j+1]>48&&a[j+1]<58)
{
if(a[j+2]<48||a[j+2]>58)
{
k=C*(a[j+1]-48);
sum+=k;
}
else
{
k=C*10*(a[j+1]-48)+C*(a[j+2]-48);
sum+=k;
}
}
else
sum+=C;
}
if(a[j]=='H')
{
if(a[j+1]>48&&a[j+1]<58)
{
if(a[j+2]<48||a[j+2]>58)
{
k=H*(a[j+1]-48);
sum+=k;
}
else
{
k=H*10*(a[j+1]-48)+H*(a[j+2]-48);
sum+=k;
}
}
else
sum+=H;
}
if(a[j]=='O')
{
if(a[j+1]>48&&a[j+1]<58)
{
if(a[j+2]<48||a[j+2]>58)
{
k=O*(a[j+1]-48);
sum+=k;
}
else
{
k=O*10*(a[j+1]-48)+O*(a[j+2]-48);
sum+=k;
}
}
else
sum+=O;
}
if(a[j]=='N')
{
if(a[j+1]>48&&a[j+1]<58)
{
if(a[j+2]<48||a[j+2]>58)
{
k=N*(a[j+1]-48);
sum+=k;
}
else
{
k=N*10*(a[j+1]-48)+N*(a[j+2]-48);
sum+=k;
}
}
else
sum+=N;
}
if(a[j]>48&&a[j]<58)
continue;
}
printf("%.3lf\n",sum);
}
return 0;
}

** 本文迁移自我的CSDN博客,格式可能有所偏差。 **